Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 45: Axit cacboxylic

Câu 1: Số đồng phân axit ứng với công thức C4H8O2

Loading...

A. 2.  B. 3.   C. 4.   D. 6.

Câu 2: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở là

A. CnH2nO2.   B. CnH2n+2O2.

C. CnH2n+1O2.    D. CnH2n-1O2.

Câu 3: Dung dịch axit axetic không phản ứng được với

A. Mg.   B. NaOH.

C. NaHCO3.  D. NaNO3.

Câu 4: Cho các phản ứng sau ở điều kiện thích hợp:

(1) Lên men giấm ancol etylic.

(2) Oxi hóa không hoàn toàn anđehit axetic.

(3) Oxi hóa không hoàn toàn butan.

(4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit.

Trong những phản ứng trên, số phản ứng tạo axit axetic là

A. 1.   B. 2.   C. 3.   D. 4.

Câu 5: Dãy số gồm các chất có nhiệt độ sôi tăng dần từ trái qua phải là:

A. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

B. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

C. CH3CHO, C2H6, C2H5OH, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

Câu 6: Axit oxalic có vị chua của

A. giấm. B. chanh.   C. me.   D. khế.

Câu 7: Axit malonic có công thức là

A. CH3-COOH.    B. CH2=CH-COOH.

C. C6H5-COOH.    D. HOOC-CH2-COOH.

Câu 8: Axit acrylic (CH2=CH-COOH) không có khả năng phản ứng với dung dịch

A. Na2CO3.    B. Br2.

C. NaCl.  D. Ca(HCO3)2.

Đáp án

1. A 2. A 3. D 4. D 5. B 6. C 7. D 8. C
Loading...
>> Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 Bài 11: Axit photphoric và muối photphat (tiếp)