Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

1586828911 38 cuuheight990 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Bài 1: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng:

A. Số khối.

B. Số notron.

C. Số proton.

D. Số notron và số proton.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu đúng là câu C.

Bài 2: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hóa học vì nó cho biết:

A. Số khối.

B. Số hiệu nguyên tử Z.

C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

D. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là câu D.

Bài 3:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là:

a) 12,500.

b) 12,011.

c) 12,022.

d) 12,055.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Đáp số đúng là b

Bài 4:

Hãy xác định điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 1 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Lời giải:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 2 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 5:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 3 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Lời giải:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 4 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 6:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 5 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Lời giải:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 6 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 7:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 7 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Lời giải:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 8 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 8:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 9 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Lời giải:

giai hoa lop 10 bai 2 hat nhan nguyen tu nguyen to hoa hoc dong vi 10 - Giải Hóa lớp 10 bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học