Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

0
anh tuong1 1711201815 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 1 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a.sin (x + 2) = 1/3 ;

b.sin 3x = 1

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Lời giải:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 1 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

 

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 2 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2 (trang 28 SGK Đại số 11): Với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = sin 3x và y = sin x bằng nhau?

Lời giải:

Ta có: sin 3x = sin x

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 3 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 4 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Lời giải:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 5 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

b.<=> cos 3x = cos 120o

<=>3x = ±12o + k360o , k∈ Z

<=>x = ±4o + k120o , k∈ Z

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 6 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 7 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 4 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải phương trình

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 8 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Lời giải:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 9 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

=>sin 2x = sin (π/2 + k2π ) = 1, vi phạm điều kiện sin 2x ≠ 1, do đó ta loại nghiệm x = π/4 + kπ của phương trình cos 2x = 0

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 10 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 5 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 11 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Lời giải:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 12 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

<=> x – 15o = 30o + k180o, k ∈ Z

<=>x = 45o + k180o, k ∈ Z

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 13 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

c. cos2x.tanx = 0

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 14 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 15 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 6 (trang 29 SGK Đại số 11): Với giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y = tan(π/4 – x) và y = tan 2x bằng nhau?

Lời giải:

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 16 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 7 (trang 29 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a. sin3x – cos5x = 0 ;

b. tan3x.tanx = 1

Lời giải:

a. Ta có: sin3x – cos5x = 0 <=> cos 5x = sin 3x

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 17 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

 

b. Điều kiện: sin3x ≠ 0, sin x ≠ 0

Ta có: tan3x.tanx = 1

giai toan 11 bai 2 phuong trình luọng giác co bản 18 - Giải Toán 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Toán 5 Bài Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *