Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

Bài 1 (trang 38 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Chuyển các phân số thập phân sau thành hỗn số (theo mẫu)

Loading...

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

b) Chuyển các hỗn số của phần a) thành số thập phân (theo mẫu) :

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

Lời giải:

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 5) Luyện tập : Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

Lời giải:

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38= 4,5    – Đọc: bốn phẩy năm.

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38= 83,4    – Đọc: tám mươi ba phẩy bốn.

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38= 19,54    – Đọc: mười chín phẩy năm mươi tư.

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38= 2,167    – Đọc: hai phẩy một trăm sáu mươi bảy.

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38= 0,2020    – Đọc: không phẩy hai nghìn không trăm hai mươi.

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 5) Luyện tập : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,1m = ….dm

8,3m = …cm

5,27m =…. cm

3,15m = …cm

Lời giải:

2,1m = 21 dm

8,3m = 830cm

5,27m = 527cm

3,15m = 315cm

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 5) Luyện tập : a) Viết phân sốGiải Toán 5 Luyện tập trang 38dưới dạng phân số thập phân có mẫu là 10 và có mẫu số là 100

b) Viết hai phân số thập phân mới tìm được thành hai số thập phân.

c) Có thể viếtGiải Toán 5 Luyện tập trang 38thành những số thập phân nào?

Lời giải:

Giải Toán 5 Luyện tập trang 38

Đánh giá bài viết

Loading...

Thống kê tìm kiếm