Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 130

7175 1494911290053 1015 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 130

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 130

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

40 + 20                       10 + 70                       60 + 20

30 + 30                       50 + 40                       30 + 40

Bài 2: Tính nhẩm:

a) 

30 + 20 =                        40 + 50 =                            10 + 60 =

20 + 30 =                        50 + 40 =                             60 + 10 =

b)

30cm + 10cm =                             60cm + 20cm =

40cm + 40cm =                             20cm + 30cm =

Bài 3: Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 4: Nối (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

40 + 20 = 60                      10 + 70 = 80                         60 + 20 = 80

30 + 30 = 60                      50 + 40 = 90                         30 + 40 = 70

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Bài 2:

a) 

30 + 20 = 50                       40 + 50 = 90                           10 + 60 = 70

20 + 30 = 50                       50 + 40 =  90                           60 + 10 = 70

b)

30cm + 10cm = 40cm                            60cm + 20cm = 80cm

40cm + 40cm = 80cm                            20cm + 30cm = 50cm

Bài 3:

Số bông hoa cả hai bạn có là:

20 + 10 = 30 (bông hoa)

Đáp số: 30 bông hoa.

Bài 4:

20 + 20 = 30 + 10 =  40.

10 + 60 = 40 + 30 = 70

30 + 20 = = 10 + 40 = 50

60 + 20 = 40 + 40 = 80