Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

xembaitap - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 136 SGK Toán lớp 2

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

    2 x 4 =                     3 x 5 =                     4 x 3 =                5 x 2 =

    8: 2 =                    15: 3 =                   12: 4 =               10: 5 =

    8: 4 =                    15: 5 =                   12: 3 =               10: 2 =

b)

2cm x 4 =                     10cm: 5 =                       4cm x 2 =

5dm x 3 =                     12cm: 4 =                       8cm: 2 =

4l x 5 =                         18l: 3 =                          10dm: 2 =

Bài 2: Tính:

a) 3 x 4 + 8 =                                    b) 2: 2 x 0 =

   3 x 10 – 14 =                                      0: 4 + 6 =

Bài 3:a) Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh?

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Ki-lô-mét

b) Có 12 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

Bài giải:

Bài 1:

a) 2 x 4 = 8                                  3 x 5 = 15              

    8: 2 = 4                                  15: 3 = 5                            

    8: 4 = 2                                  15: 5 = 3                         

 

4 x 3 = 12                                   5 x 2 = 10

12: 4 = 3                                   10: 5 = 2

12: 3 = 4                                   10: 2 = 5

b)

2cm x 4 = 8cm                10cm: 5 = 2cm             4cm x 2 = 8cm

5dm x 3 = 15dm              12cm: 4 = 3cm            8cm: 2 = 4cm

4l x 5 = 20l                      18l: 3 = 6l                   10dm: 2 = 5dm

Bài 2:

a) 3 x 4 + 8 = 12 + 8 = 20                         b) 2: 2 x 0 = 1 x 0 = 1

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2

 3 x 10 – 14 = 30 – 14 = 16                           0: 4 + 6 = 0 + 6 = 6

Bài 3: 

a) Số học sinh trong mỗi nhóm là:

12: 4 = 3 (học sinh)

Đáp số: 3 học sinh

b) Số nhóm học sinh là:

12: 3 = 4 (nhóm)

Đáp số: 4 nhóm