Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

nu sinhuyen 20181115 040141 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

16 – 9 =                12 – 8 =                  11 – 6 =                    11 – 2 =

16 – 7 =                12 – 4 =                  11 – 5 =                    11 – 9 =

Bài giải

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11                     

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11                    

16 – 9 = 7                12 – 8 = 4                     11 – 6 = 5                      

16 – 7 = 9                12 – 4 = 8                     11 – 5 = 6                     

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Tìm số trừ

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

11 – 2 = 9

11 – 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 – 27;                          63 – 18;                       100 – 42.

Bài giải

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Bài 3. Số?

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

    9 + 8 =                                           7 + 8 =

c) 9 + 6 =                                        d) 6 + 5 =

   9 + 1 + 5 =                                       6 + 4 + 1 =

Bài giải

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 2 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

    9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

c) 9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

   9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây lớp 2B trồng được là

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Thừa số - Tích

48 + 12 = 60 ( cây )

Đáp số: 60 cây.

Bài 5. Số?

a) 72 +… = 72;                      b) 85 -… = 85.

Bài giải

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 – 0 = 85.