Giải Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép cộng

xembaitap - Giải Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép cộng

Giải Toán lớp 4 Tính chất kết hợp của phép cộng

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3254 + 146 + 1698

4367 + 199+501

4400 + 2148 + 252

b) 921 + 898 + 2079

1255 + 436 + 145

467 + 999 + 9533

Lời giải:

a) 3254 + 146 + 1698 = 3400 + 1698

= 3400 + 1600 + 98

= 5000 + 98

= 5098

4367 + 199+501 = 4367 + 700

= 4300 + 700 + 67 = 5000 + 67 = 5067

4400 + 2148 + 252

= 4400 + 2400 = 6800

b) 921 + 898 + 2079

= 921 + 2079 + 898

= 3000 + 898 = 3989

1255 + 436 + 145

= 1400 + 436 = 1836

467 + 999 + 9533

= 10000 + 999 = 10999

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 4): Một quỹ tiết kiệm ngày đầu nhận được 75 500 000 đồng, ngày thứ hai nhận được 86 950 000 đồn, ngày thứ ba nhận được 14 500 000 đồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đó nhận được bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Hai ngày đầu quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 (đồng)

Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận được số tiền là:

162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 (đồng)

Đáp số: 176 950 000 (đồng)

Nói thêm: Có thể tính nhẩm như sau:

… = 75 500 000 + 14 500 000 + 86 950 000

= 90 000 000 + 86 950 000

= 176 950 000 (đồng)

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 4): Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) a + 0 =… + a =…

b) 5 + a =…+ 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 +…) = a +..

Lời giải:

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 74 sgk

a) a + 0 = 0+ a = a

b) 5 + a = a + 5

c) (a + 28) + 2 = a + (28 + 2) = a + 30

Thống kê tìm kiếm

  • giai tinh chat ket hop cua phep cong ơop4
  • ôn tinh chat kết hợp cua phep cộng lop 4