Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

anh hot girl nu sinh ca tinh - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 1 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào ô trống trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy và góc… là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là… của cạnh Oy'.

b) Góc x'Oy là góc xOy' là… vì cạnh Ox là tia đối của cạnh… và cạnh…

Lời giải:

a) Góc xOy và góc x'Oy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy'.

b) Góc x'Oy và góc xOy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox' là tia đối của cạnh Ox và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy'.

Bài 2 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc…

b) Hại đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc…

Lời giải:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh.

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

Bài 3 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thằng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 4 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ góc xBy có số đo bằng 60o. Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ?

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 1 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 5 (trang 82 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Vẽ góc ABC có đo bằng 56o.

b) Vẽ góc ABC' kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC'.

c) Vẽ góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Tính số đo của góc C'BA'.

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 2 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 3 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 6 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc 47o. Tính số đo các góc còn lại

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 4 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 5 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 7 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 6 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 7 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 8 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là 70o, nhưng không đối đỉnh.

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 8 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 9 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 9 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

Lời giải:

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 10 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

giai toan lop 7 bai 1 hai goc doi dinh 11 - Giải Toán lớp 7 Bài 1: Hai góc đối đỉnh

Bài 10 (trang 83 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng)

Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Lời giải:

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tỉ lệ thức

Phải gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Thống kê tìm kiếm

  • giải toán lớp 7 hình học bài 1 hai góc đối đỉnh